Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
“ ตำบลตะปาน คมนาคมขนส่งสะดวก สาธารณูปโภคครบครัน” ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
นายสมพร คงทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน
(083-396-6191)
 
นางธนัชนก อำไพเพชร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน
(089-592-3959)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 สปสช.อบต.ตะปาน
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
คำสั่ง/ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน (ดู : 35)
บััญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัด อบต.ตะปาน (ดู : 33)
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการเข้าสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ณ อบต.ตะปาน (ดู : 25)
กำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกรรและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน (ดู : 27)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานจ้า่งตามภารกิจ (ดู : 24)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน เรื่อง การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด (ดู : 31)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 (ดู : 7)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 15)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (ดู : 12)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 (ดู : 20)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) (ดู : 26)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเขาแกะ - หมู่ 8 ตำบลบ้านทำเนียบ หมู่ที่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (ดู : 47)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564 (ดู : 32)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 3 (ดู : 34)
ประกาศสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 (ดู : 44)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564 (ดู : 58)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะปานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน (ดู : 0)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าโต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องเสียง (ดู : 1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่าวยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งและผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (อสม.) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ตะปาน และนายก อบต.ตะปาน  (ดู : 2)
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองชิงโส หมู่ที่ 4 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 6)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ดู : 0)
ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลและสิ่งพิมพ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 6)
  ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยบ้านนางสุดา หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 2 ต.เคียนซา หมู่ที่ 4 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 13)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางเยื้อง-บ้านนายนิมิตร ตรีรินทร์ หมู่ที่ 2 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 8)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายตำบลตะปานเชื่อมต่อ หมู่ที่ 3-บ้านนายไพโรจน์ ตะปินา (ช่วงที่ 1) (สายตำบล) หมู่ที่ 1 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 14)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเขาแกะ - หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านทำเนียบ หมู่ที่ 5 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 45)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองขวางตะวันเชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ต.กรูด อ.พุนพิน หมู่ 3 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 59)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังโรงเรียนบ้านปลายคลอง-บ้านนายไพโรจน์ วิรินทร์ ม.1.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 48)
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองชิงโส (ดู : 0)
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนซอยประชาร่วมใจ ซอย1 (ช่วงที่1) หมู่ที่ 5 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 13)
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางเยื้อง-บ้านนายนิมิตร ตรีรินทร์ หมู่ที่ 2 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 30)
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตะปาน 1 - สะพานข้ามเขตแม่้ำตาปี หมู่ที่ 3 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 25)
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองขวางตะวันเชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ต.กรูด อ.พุนพิน หมู่ที่ 3 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 42)
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังโรงเรียนบ้านปลายคลอง-บานนายไพรัตน์ วิรินทร์ หมู่ที่ 1 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 37)
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน
 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลตะปาน(เพ้นท์ผ้าถุงปาเต๊ะ)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 70)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
   
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน
  9/1 หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 
โทรศัพท์ : 077-927-477
โทรสาร : 077-927-495
E-mail Address : taparn077@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.taparn.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs