Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
“ ตำบลตะปาน คมนาคมขนส่งสะดวก สาธารณูปโภคครบครัน” ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
               

 
นายสมพร คงทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน
(083-396-6191)
 
นางธนัชนก อำไพเพชร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน
(089-592-3959)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 สปสช.อบต.ตะปาน
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
คำสั่ง/ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน (ดู : 3) 6 ต.ค. 2564
บััญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัด อบต.ตะปาน (ดู : 13) 27 ก.ย. 2564
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการเข้าสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ณ อบต.ตะปาน (ดู : 15) 14 ก.ย. 2564
กำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกรรและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน (ดู : 14) 14 ก.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานจ้า่งตามภารกิจ (ดู : 14) 14 ก.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน เรื่อง การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด (ดู : 20) 26 ส.ค. 2564
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COViD - 19) ในการขอรับเอกสารใบสมัคร (ดู : 31) 11 ส.ค. 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ดู : 49) 11 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 25) 29 มิ.ย. 2564
26 มิถุนายน วันต้านยาเสพติดโลก (ดู : 49) 24 มิ.ย. 2564
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ดู : 100) 1 เม.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 18) 3 ก.พ. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 18) 1 ก.พ. 2564
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บในปี 2564 (ดู : 28) 25 ม.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2564 (ดู : 121) 23 ธ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ดู : 14) 30 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย ปี 2564 (ดู : 170) 29 ต.ค. 2563
ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 15) 1 ต.ค. 2563
สรุปผลการพิจารณาทบทวนข้อบังคับ/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน (ดู : 16) 28 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 16/2563 (ดู : 153) 25 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 15/2563 (ดู : 126) 23 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 14/2563 (ดู : 132) 21 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 13/2563 (ดู : 97) 21 ก.ย. 2563
ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 (ดู : 102) 16 ก.ย. 2563
แผ่นพับประชาสัมพันธ์และจดหมายข่าววันนัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 (ดู : 86) 16 ก.ย. 2563
ประกาศการนัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 (ดู : 88) 16 ก.ย. 2563
แผ่นพับประชาสัมพันธ์และจดหมายข่าววันเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 (ดู : 86) 11 ก.ย. 2563
ประกาศการเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 (ดู : 93) 11 ก.ย. 2563
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 94) 11 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 98) 2 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน เรื่อง การประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 98) 2 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 96) 31 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 12/2563 (ดู : 99) 26 ส.ค. 2563
ประกาศการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (ดู : 93) 14 ส.ค. 2563
จดหมายข่าวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 37) 13 ส.ค. 2563
สาระสำคัญ..พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 19) 13 ส.ค. 2563
แผ่นพับและจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (ดู : 99) 10 ส.ค. 2563
ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (ดู : 90) 10 ส.ค. 2563
ประกาศการนัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (ดู : 83) 10 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2563 (เอกสารทำมือ) (ดู : 97) 3 ส.ค. 2563
ประกาศการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (ดู : 94) 3 ส.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ถึงที่ผู้ได้รับหนังสือชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้ส่งไป ให้มาชำระภาษีภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น โทร 077-927477 (ดู : 103) 1 ส.ค. 2563
แผ่นพับประชาสัมพันธ์และจดหมายข่าววันนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (ดู : 85) 30 ก.ค. 2563
ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (ดู : 86) 30 ก.ค. 2563
ประกาศการนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (ดู : 88) 30 ก.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 11/2563 (ดู : 120) 30 ก.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 7/2563 (ดู : 103) 30 ก.ค. 2563
แผ่นพับและจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (ดู : 83) 24 ก.ค. 2563
ประกาศการเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 (ดู : 80) 24 ก.ค. 2563
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 180) 20 ก.ค. 2563
กำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรรและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 148) 13 ก.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 150) 13 ก.ค. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ดู : 323) 16 มิ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 6/2563 (ดู : 108) 15 มิ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 10/2563 (ดู : 110) 15 มิ.ย. 2563
ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 (ดู : 102) 10 มิ.ย. 2563
แผ่นพับประชาสัมพันธ์และจดหมายข่าววันนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 (ดู : 110) 10 มิ.ย. 2563
ประกาศการนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 (ดู : 109) 10 มิ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5/2563 (ดู : 108) 9 มิ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 9/2563 (ดู : 110) 9 มิ.ย. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน
  9/1 หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 
โทรศัพท์ : 077-927-477
โทรสาร : 077-927-495
E-mail Address : taparn077@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.taparn.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs