Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
“ ตำบลตะปาน คมนาคมขนส่งสะดวก สาธารณูปโภคครบครัน” ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
               

 
นายสมพร คงทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน
(083-396-6191)
 
นางธนัชนก อำไพเพชร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน
(089-592-3959)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 สปสช.อบต.ตะปาน
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
คำสั่ง/ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยบ้านนางสุดา หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 2 ตำบลเคียนซา หมู่ที่ 4 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 1) 7 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านนางเยื้อง - บ้านนายนิมิตร ตรีรินทร์ หมู่ที่ 2 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 1) 7 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี (ดู : 3) 30 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ (ดู : 2) 30 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้าของ อบต.ตะปาน (ดู : 2) 30 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินการตัด-ติดตั้งมาตรวัดน้ำและซ่อมบำรุงท่อส่งน้ำ (ดู : 3) 30 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ (แบบ รพช.) (ดู : 2) 30 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ (แบบนครหลวง) ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 2) 30 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้านบางเบา ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 2) 30 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านราษฎร์บำรุง ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 2) 30 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านเขาพระ ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 2) 30 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน (ดู : 2) 30 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน (ดู : 2) 30 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วตำบลตะปาน (ดู : 2) 30 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน (ดู : 2) 30 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายตำบลตะปานเชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 - บ้านนายไพโรจน์ ตะปินา (ช่วงที่1) (สายตำบล) หมู่ที่ 1 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 4) 27 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) (ดู : 6) 22 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) (ดู : 5) 22 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ดู : 6) 16 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 6) 16 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 7) 14 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 11) 8 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 12) 7 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 13) 7 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 13) 7 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 12) 31 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ดู : 11) 31 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 14) 24 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ดู : 8) 24 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 9) 23 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 14) 20 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ดู : 16) 20 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 8) 20 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 10) 16 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 4 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ (แบบนครหลวง) (ดู : 20) 9 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 16) 9 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ดู : 19) 22 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 19) 19 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 16) 16 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าภายในอาคาร ศพด. อบต.ตะปาน (ดู : 19) 13 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง อบต.ตะปาน (ดู : 15) 13 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าประปา (ดู : 15) 13 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ดู : 12) 13 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ดู : 14) 9 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ดู : 14) 6 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการของ อบต.ตะปาน (ดู : 14) 1 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 13) 29 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 15) 29 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 3 บ้านบนไร่ (ดู : 14) 29 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 21) 18 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ดู : 19) 18 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ดู : 16) 18 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 20) 18 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ดู : 24) 15 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ดู : 23) 8 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (ดู : 27) 8 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 24) 8 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ดู : 21) 2 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (ดู : 32) 19 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 32) 19 พ.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน
  9/1 หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 
โทรศัพท์ : 077-927-477
โทรสาร : 077-927-495
E-mail Address : taparn077@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.taparn.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs