Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
“ ตำบลตะปาน คมนาคมขนส่งสะดวก สาธารณูปโภคครบครัน” ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
นายธนิก กิจเวชวิสุทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน
(081-370-7541)
 
นางธนัชนก อำไพเพชร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน
(089-592-3959)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 สปสช.อบต.ตะปาน
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
คำสั่ง/ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ"
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 374)
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ (ดู : 15)
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม (ดู : 133)
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 176)
กิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No glft policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (ดู : 32)
การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นเกี่ยวกับแบบหลักฐานการรับเงิน พ.ศ.2565 (ดู : 65)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยตะปาน 10 จากปากซอย-บ้านนายสุนทร บาลเพชร (สายตะปาน 12 เชื่อมต่อ ซอยตะปาน 10) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 6)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 (ดู : 15)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 11)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 17)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 200)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (ดู : 45)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางเยื้อง-บ้านนายนิมิตร ตรีรินทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 40)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากสามแยกบ้านนายจรูญ-บ้านนนางกิ้มห้วย หมู่ที่ 4 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 44)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกป้อมตะปาน 4 - สวนส้มวังโชกุล หมู่ที่ 3 บ้านบางเบา (ดู : 40)
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกป้อมตะปาน 4 - สวนส้มวังโชกุล หมู่ที่ 3 บ้านบางเบา (ดู : 50)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากสามแยกบ้านนายจรูญ-้านนางกิ้มห้วย หมู่ที่ 4 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 225)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางเยื้อง-บ้านนายนิมิตร ตรีรินทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีบ้านบางเบา (ดู : 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกป้อมตะปาน 4 -สวนส้มวังโชกุล หมู่ที่ 3 บ้านบางเบา (ดู : 59)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) (ดู : 44)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล (ดู : 72)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนซอยตะปาน 12 หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน บริเวณชุมชนบ้านเขาพระ  (ดู : 89)
  ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตำบลจากบ้านนายไพโรจน์ ตะปินา-สวนนางเพ็ญนี อินทร์สุวรรณ (ช่วงที่ 2) (สายตำบล) หมู่ที่ 1 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 103)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเขาแกะ - หมู่ที่ 8 ต.บ้านทำเนียบ หมู่ที่ 5 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 142)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยตะปาน 6 หมู่ที่ 1 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 199)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยบ้านนางสุดา หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 2 ต.เคียนซา หมู่ที่ 4 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 265)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางเยื้อง-บ้านนายนิมิตร ตรีรินทร์ หมู่ที่ 2 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 207)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายตำบลตะปานเชื่อมต่อ หมู่ที่ 3-บ้านนายไพโรจน์ ตะปินา (ช่วงที่ 1) (สายตำบล) หมู่ที่ 1 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 204)
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน
ประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอยตะปาน 3 เชื่อมต่อซอยตะปาน 5 หมู่ที่ 3 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 5)
ประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายปากน้ำตาปี หมู่ที่ 2 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (ดู : 8)
ประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านางเยื้อง-บ้านนายนิมิตร ตรีรินทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 7)
ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากสามแยกบ้านนายจรูญ-บ้านนางกิ้มห้วย หมู่ที่ 4 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 12)
ประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 20)
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานโครงการขุดลอกคลองปาน หมู่ที่ 4 บ้าราษฎร์ประดิษฐ์ หมู่ที่ 4 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 20)
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน
 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลตะปาน(เพ้นท์ผ้าถุงปาเต๊ะ)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน (ดู : 147)
กำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรรและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน (ดู : 201)
ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานจ้า่ง (ดู : 111)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ดู : 536)
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 326)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน คลิ๊กที่นี่
 
   
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน
  9/1 หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 
โทรศัพท์ : 077-927-477
โทรสาร : 077-927-495
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : taparn077@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.taparn.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs