องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน

องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน

9/1 หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ : 077-927-477 โทรสาร : 077-927-495
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : taparn077@gmail.com