องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน 9/1 หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ : 077-927-477 โทรสาร : 077-927-495 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : taparn077@gmail.com

นายธนิก กิจเวชวิสุทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน

0813707541

นางธนัชนก อำไพเพชร

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน

0895923959

  • วิสัยทัศน์

    ตำบลตะปาน คมนาคมขนส่งสะดวก สาธารณูปโภคครบครัน

ข่าวสารชาวอบต.ตะปาน

กิจกรรมชาวอบต.ตะปาน

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

ท่องเที่ยว จังหวัดสุราษฏร์ธานี
8 กุมภาพันธ์ 2562

แหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์ตำบล

พี่น้อง อบต.ตะปาน เราดูแล

5
หมู่
5,214
ประชากร
121
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)